Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Kungörelse Eldningsförbud
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Ansvarig för kungörelsenRäddningschef
  DokumentBeslut Eldningsförbud.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Räddningschefen i Hylte kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

   

  1 § Eldning utomhus är förbjuden i Hylte kommun

  2 § Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser

  3 § Förberedda naturvårdseldningar som är sanktionerade av länsstyrelsen är tillåtna under förutsättning att bränningsplan lämnas till räddningstjänsten före tändning sker.

  4 § Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift


  Denna föreskrift träder i kraft 2018-05-23 kl. 12:00 och gäller tills beslutet upphävs.

  Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

   

  Beslutsfattare genom delegation:

   

  Magnus Åman

  Räddningschef 2. Kungörelse Eldningsförbud 13 augusti 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Ansvarig för kungörelsenRäddningschef
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


  Beslut om eldningsförbud i Hylte kommun


  Hylte kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

  1. Förbudet omfattar all form av eldning med öppen låga utomhus (oavsett typ av bränsle) och på alla platser. Grillning i upphöjd grill är tillåtet: på tomtmark, i yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.
  2. Tidigare beslut som gällde från den 26 juli 2018 om totalt eldningsförbud upphör således att gälla i och med detta beslut.
  3. Denna föreskrift träder i kraft 2018-08-13 klockan 12.00 och gäller tills beslutet upphävs. beslutet kungjorts. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att
  4. Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift.

  Förtydligande av förbudet

  Beslutet innebär att det till exempel inte är tillåtet att:

  • använda engångsgrill.
  • använda stormkök oavsett typ av bränsle.
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser).
  • använda pyrotekniska artiklar utomhus.

  Det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt alternativt campingtomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

  Vid all grillning ska:

  • grillen vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • släckutrustning finnas till hands.

  All grillning sker på eget ansvar.

  Beskrivning av ärendet

  Kommunen beslutade den 26 juli 2018 att meddela föreskrift om totalt eldningsförbud. Föreskriften beslutades gälla tills vidare.

  Sedan föreskriften meddelades har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) omprövat och ändrat sina rekommendationer om eldningsförbud, utifrån att brandriskprognosen i landet nu visar på stora lokala och regionala variationer. Hylte kommun konstaterar att brandriskprognosen för kommunen kommande vecka sammantaget är lägre än tidigare veckors extrema värden. Med hänsyn härtill samt efter utvärdering av rådande totala eldningsförbud gör kommunen i samverkan med räddningstjänsten bedömningen att det är befogat att mildra eldningsförbudet i kommunen så att viss grillning är tillåtet på egen tomt och vid yrkesmässig grillning. I övrigt kvarstår behovet av eldningsförbud som tidigare.

  Magnus Åman

  Räddningschef

   

 3. Valnämnden 21 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2018-08-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 29 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunstyrelsen 2018-08-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2018-08-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Nämnden för överförmyndare i samverkan Halmstad, Hylte, Laholm
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset Halmstad
  Nedladdningsbart protokollÖverförmyndare - samverkan.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Slutlig rösträkning efter valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaLänsstyrelsen Halland
  Dokument180829 Kungörelse - slutlig röstsammanräkning RKL-val 2018.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 28 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2018-08-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2018-08-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Valnämndens preliminära rösträkning 12 september 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Valnämnden i Hylte kommun kallas till sammanträde.

  Plats: Kommunhuset, Hyltebruk
  Datum och tid: onsdag 12 september kl. 10:00

  Ärende: Valnämnden ska behandla de förtidsröster som kommit in efter valdagen 9 september och de förtidsröster som röstmottagarna underkänt på valdagen.

  Vid sammanträdet har allmänheten rätt att närvara.

 11. Omsorgsnämndens arbetsutskott 5 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2018-09-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 29 auusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2018-08-29.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunfullmäktige 2018-08-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2018-08-30.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Valnämnden 4 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2018-09-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Omsorgsnämnden 13 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2018-09-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 17. Samhällsbyggnadsnämnden 11 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2018-09-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 18. Patientnämnden Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontorets arkiv
  Nedladdningsbart protokollPatientnämnden Halland 2018-09-06.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  6 september 2018

 19. Arbets- och näringslivsnämnden 12 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skapad ANN 2018-09-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2017-12-20