Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Barn- och ungdomsnämnden 26 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Nämnden för överförmyndare i samverkan Halmstad, Hylte, Laholm
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslag Protokoll Nämnden för överförmyndare i samverkan 2019-02-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  28 februari 2019

 4. Samhällsbyggnadsnämnden 28 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2019-02-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kungörelse kommunfullmäktige 14 mars 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 14 mars kl. 18.30.

   

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Meddelande
  4. Information revisorerna
  5. Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup
  6. Antagande av Kulturmiljöprogram
  7. Biblioteksplan 2019-2022
  8. Revidering av ersättningsreglemente
  9. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
  10. Revidering av kommunstyrelsens reglementen - Tillväxtutskott
  11. Revidering styrmodell
  12. Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 – Hylte kommun – Justering kapitalkostnader
  13. Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
  14. Svar på motion om integrationsplikt Hylte kommun
  15. Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och möjlighet till företagsabonnemang
  16. Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående statsbidrag skolverket – Bordlagt ärende
  17. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
  18. Avsägelser
  19. Fyllnadsval
  20. Inkomna motioner
  21. Övriga ärenden

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

   

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


  Micael Arnström                                        Kerstin Thörner
  Ordförande                                                Kommunsekreterare

 6. Kommunstyrelsen 19 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2019-02-19.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Valnämnden 6 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2019-03-06.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Arbets- och näringslivsnämnden 28 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ANN 2019-02-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Omsorgsnämnden 7 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2019-03-07.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2019-03-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-03-01.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  1 mars 2019

 13. Kommunstyrelsen 14 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kommunala tillgänglighetsrådet 4 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala tillgänglighetsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KTR 2019-03-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Nämnden för överförmyndare i samverkan Halmstad, Hylte, Laholm
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslag Protokoll Överförmyndaren i samverkan 20190315.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  15 mars 2019

 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2019-03-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 17. Kommunfullmäktige 14 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt